ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้วิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม
การประเมินโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  


การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยตนเองและ       หน่วยงานต้นสังกัด  

ภาพการอบรม PLC 


 ผลงานนักเรียน

 O-Net สูงสุดปี 2557 
ระดับ  ม. 3

เด็กหญิงกมลชนก  เจริญรัตน์ 

  O-Net สูงสุดปี 2557
ระดับ  ม. 6

นางสาวรัตน์ติยา  หมายมั่น 

O-Net สูงสุดปี 2558
ระดับ  ม. 3

เด็กหญิงพุทธพร  ทองแดง

O-Net สูงสุดปี 2558
ระดับ  ม. 6

นายสมิทธิ์  เอกชัยเจริญ 

O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2558
ระดับ ม. 3 เต็ม 100 คะแนน

เด็กชายภานุพงศ์  วงษ์กัญหา

 O-Net สูงสุดปี 2559
ระดับ  ม. 3

เด็กหญิงชลันดา  เสนาจันทร์ 

 O-Net สูงสุดปี 2559
ระดับ  ม. 6

นายสุเทธ  เอกชัยเจริญ

 O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2559 
ระดับ ม. 3 เต็ม 100 คะแนน

เด็กชายณัฐนันท์  มิตรตระกูล

 O-Net สูงสุดปี 2560 
ระดับ  ม. 3
เด็กชารชฏ  บุญจิ่ม
คะแนนรวมสูงสุด 336 คะแนน
 O-Net สูงสุดปี 2560 
ระดับ  ม. 6
นางสาวธัญวรัตน์  ลือนาม
คะแนนรวมสูงสุด 330.5 คะแนน
  O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2560
ระดับ ม. 3 เต็ม 100 คะแนน
เด็กชายนนทพันธ์  สิทธิโชติเลศภักดี
 O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2560
ระดับ ม. 3 เต็ม 100 คะแนน

เด็กหญิงบุณยสุดา  ธัญกานต์พงษ์
O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2560
ระดับ ม. 3 เต็ม 100 คะแนน


เด็กชารชฏ  บุญจิ่ม