อบรม PLC

โรงเรียนอำนาจเจริญจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอบรม กระบวนการ PLC  ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ในวันที่  24  มิถุนายน  2560  ณ ห้องประชุมอาคารเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนอำนาจเจริญ

Comments