การสอบ STEM อำนาจเริญ
ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(3rd ANC School Academic “STEMs” Contest)
............................................................................................................
ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัด
โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านวิชาการ โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีความชื่นชอบในการเรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมั่นฝึกฝน และ
พัฒนาตนเอง สามารถใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการก่อให้เกิดการเรียนรู้
ด้านวิชาการ มีเจตคติทีดีต่อการเรียนและการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น สอบในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ซึ่งจะเปิดรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม ถึง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แสดง โบว์ชัวร์STEMs3-1.jpg
Comments