ค้นหาห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4

ค้นหาห้อง ม.4

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หมายเหตุ  
                1. สำหรับนักเรียนที่เลือกโปรแกรมเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพียงโปรแกรมเดียว จะต้องสอบ 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ส่วนนักเรียนที่เลือกโปรแกรมอื่นๆจะต้องสอบ 5 รายวิชา ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย  และวิชาสังคมศึกษา  
                2. นักเรียนที่สมัครสอบสามารุถตรวจสอบตารางสอบ ได้จากคู่มือการสมัครคัดเลือก ฯ หน้าที่ 14 - 15
                3. นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามและตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่หน้าห้องวิชาการ  อาคาร 2  โรงเรียนอำนาจเจริญ 


Comments