ค้นหาห้องสอบ ม.1/2561

ค้นหาห้องสอบ ม.1

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หมายเหตุ  
                1. นักเรียนห้องเรียนปกติจะต้องทำการสอบ ได้แก่  5 รายวิชา ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย  และวิชาสังคมศึกษา  ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย จะต้องทำการทดสอบการอ่าน และเขียนวิชาภาษาไทย
                2. นักเรียนที่สมัครสอบสามารถตรวจสอบตารางสอบ ได้จากคู่มือการสมัครคัดเลือก ฯ หน้าที่ 24
                3. นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามและตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่หน้าห้องวิชาการ  อาคาร 2  โรงเรียนอำนาจเจริญ 


Comments