ประกาศคะแนนสอบแบบปรนัย การสอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2/2560

คำชี้แจง
1. นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนการสอบในส่วนคะแนนปรนัย(ที่ตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ)  โดยพิมพ์หมายเลขประจำตัวนักเรียนลงในช่องหมายเลขประจำตัว
2. ผลการตรวจสอบจะแสดง รหัสวิชา เลขที่ ชื่อ-สกุล ห้องเรียน  คะแนนที่ได้  คะแนนเต็ม คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับ
3. หากไม่ปรากฏคะแนน  หรือ ข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามที่คุณครูประจำวิชา  หรือประสานคุณครูประจำห้องวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อดำเนินการต่อไป
หมายเหตุ โปรแกรมจะสามารถทำงานได้ดี เมื่อเปิดใช้บน เบราว์เซอร์ Google Chrome

ตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560


Comments