ระบบประกาศผลสอบSTEM ครั้งที่ 3

-ประกาศผลสอบชั้น ป.5 คลิกที่นี่
-ประกาศผลสอบชั้น ป.6 คลิกที่นี่
-ประกาศผลสอบชั้น ม.2 คลิกที่นี่
-ประกาศผลสอบชั้น ม.3 คลิกที่นี่

คำชี้แจง
นักเรียนที่ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขด้านล่างสามารถติดรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ หรือติดต่อที่ คุณครูจตุพร บุญเสริม โทร.0902523315  

เงื่อนไขรางวัล
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ และ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ และ ๓ ระดับชั้นละ ๑๓ รางวัล ดังนี้
            อันดับที่ ๑ เงินทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๑ รางวัล
            อันดับที่ ๒ เงินทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๑ รางวัล
            อันดับที่ ๓ เงินทุนการศึกษา ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๑ รางวัล
            อันดับชมเชย เงินทุนการศึกษา ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน ๑๐ รางวัล

หมายเหตุ  - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่กำลังศึกษาอยู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ได้คะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก มีสิทธิเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยไม่ต้องสอบคดัเลือกแต่ต้องมาสมคัรเข้าเรียนต่อในโรงเรียนอำนาจเจริญและมาสอบจัดชั้นเรียน ทั้งนี้จะต้องเรียนจบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เท่านั้น
                - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่กำลังศึกษาอยู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ได้คะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยไม่ต้องสอบคดัเลือกแต่ต้องมาสมคัรเข้าเรียนต่อในโรงเรียนอา นาจเจริญ และมาสอบจัดชั้นเรียน ทั้งนี้จะต้องเรียนจบหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เท่านั้น

                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอำนาจเจริญจังหวัดอ านาจเจริญ โทร. ๐-๔๕-๕๑๑๙๕๙ ต่อ ๑๐๖ โทรสาร ๐-๔๕-๕๑๑๙๖๐

Comments