ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนอำนาจเจริญ


ดร.ไพฑูรย์    ขันแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ


นายสมชัย    พลรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ


นายศุภวัฒน์
  ชมชิด 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล

 นางสาวนวรัตน์    กิตติภัฒร์พันธุ์ 
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพยอม   วันสุดล
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นายสมชัย  จรรยาไพบูลย์ 
หัวหน้างานวิจัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายนคร    อรอินทร์  
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
นางสาวอัญชลี  มีสุข
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯและงานจัดการเรียนฯ

นายพิจิตร  ธานี 
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและทะเบียนวัดผล

นางสุพัตรา  เผือกสูงเนิน 
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
นางอรศรี   วิริยะกุล 
หัวหน้างานผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรู้

นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ 
หัวหน้างานสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมฯ

  นายดำรงค์   บุญปัญญารักษ์ 
หัวหน้างานแนะแนว  สวัสดิการและกองทุนกู้ยืม

นายชินวัตร  นามแสน 
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิชาการ
 


    
Comments